สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ประเทศต่าง ๆ ย่อมต้องปฏิสัมพันธ์กันในภายในกลุ่มทั้งในมิติทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                    ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                    ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                    ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                    ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

           วัตถุประสงค์

                    1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในเอเชียและประเทศตะวันตกได้อย่างถูกต้อง

                    2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในเอเชียได้อย่างมีเหตุผล

                    3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏในสังคมไทยได้อย่างมีเหตุผล

                    4. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในเอเชียและประเทศตะวันตกได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

           1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก
เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก 26 ก.พ. 63 (มีบัตรคำ บัตรข้อความ และข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก
บัตรคำประกอบการสอน เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก
บัตรข้อความประกอบการสอน เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก
ข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก