สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ประเทศต่าง ๆ ย่อมต้องปฏิสัมพันธ์กันในภายในกลุ่ม ทั้งในมิติทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                   ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                   ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                   ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                   ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

                   ส 4.3 ม.3/4 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

           วัตถุประสงค์

                   1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างถูกต้อง

                   2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างถูกต้อง

                   3. นักเรียนสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเหมาะสม

                   4. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

            1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้าน 19 ก.พ. 63 (มีบัตรคำ บัตรข้อความ และข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น