สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                   ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                   ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                   ส 4.3 ม.3/3 วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย

                   ส 4.3 ม.3/4 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

          วัตถุประสงค์

                   1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง

                   2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างสมเหตุสมผล

                  3. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

                   4. นักเรียนอภิปรายความสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างสมเหตุสมผล

                   5. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทและผลงานของตัวอย่างบุคคลสำคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างถูกต้อง

                   6. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์จากกรณีศึกษาได้อย่างสมเหตุสมผล

                   7. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

          1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และบุคคลสำคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และบุคคลสำคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 5 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น