สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                    ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                    ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                    ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

           วัตถุประสงค์

                   1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปสังคมสมัยรัชกาลที่ 5 และลักษณะสังคมไทยสมัยประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง

                   2. จากหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาระสำคัญที่ปรากฏในหลักฐานได้อย่างสมเหตุสมผล

                   3. จากหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ นักเรียนสามารถตีความข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกเลิกระบบไพร่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อย่างสมเหตุสมผล

                   4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลของการยกเลิกระบบไพร่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และปัญหาในสังคมไทยสมัยประชาธิปไตย ได้อย่างสมเหตุสมผล

                   5. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหาในสังคมไทยสมัยประชาธิปไตยได้อย่างสมเหตุสมผล

                   6. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

                   7. นักเรียนสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อลักษณะทางสังคมในสมัยปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสมัยประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

          1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ และลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศและลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย 29 ม.ค. 62 (มีกรณีศึกษา, ภาพและข้อความหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น