สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                   ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                   ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                   ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                   ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

            วัตถุประสงค์

                  1. นักเรียนสามารถอธิบายระบบศักดินาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่างถูกต้อง

                  2. จากหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาระสำคัญที่ปรากฏในหลักฐานได้อย่างสมเหตุสมผล

                  3. จากหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นักเรียนสามารถตีความข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของกลุ่มคนในสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่างสมเหตุสมผล

                 4. นักเรียนสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อลักษณะทางสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่างเหมาะสม

                 5. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของระบบศักดินาที่มีต่อการจัดระเบียบสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

          1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง ลักษณะทางสัมคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
เรื่อง ลักษณะทางสัมคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 22 ม.ค. 63 (มีข้อความหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น