สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           พัฒนาการทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่ประเทศนั้น ๆ จะต้องปรับให้เหมาะสมกับประเทศของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                    ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                    ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                    ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

                    ส 4.3 ม.3/4 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

            วัตถุประสงค์

                   1. นักเรียนสามารถอธิบายสภาพเศรษฐกิจสมัยปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

                   2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้อย่างสมเหตุสมผล

                   3. นักเรียนสามารถออกแบบนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

                  4. นักเรียนสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อลักษณะเศรษฐกิจสมัยปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

            1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน
เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน 15 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น