สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           พัฒนาการทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่ประเทศนั้น ๆ จะต้องปรับให้เหมาะสมกับประเทศของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

          วัตถุประสงค์

             1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้อย่างถูกต้อง

             2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้ครอบคลุม

             3. นักเรียนสามารถอภิปรายผลดีและผลเสียของการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้อย่างมีเหตุผล   

             4. นักเรียนสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้ชัดเจนโดยไม่ใช้มุมมองปัจจุบันในการตัดสินอดีต                  

การวัดผลและประเมินผล

            1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง ลักษณะทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 25 ธ.ค. 62 (มีบัตรภาพและบัตรข้อความประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น