สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            พัฒนาการทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่ประเทศนั้น ๆ จะต้องปรับให้เหมาะสมกับประเทศของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                 ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                 ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                 ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                 ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

          วัตถุประสงค์

                1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริงได้อย่างถูกต้อง

                2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของสนธิสัญญาเบาว์ริงที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์  ได้อย่างมีสมเหตุสมผล

               3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการสนธิสัญญาเบาว์ริงระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อสภาพทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศชาติได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

            1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง 18 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น