สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           พัฒนาการทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ที่ประเทศนั้น ๆ จะต้องปรับให้เหมาะสมกับประเทศของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

           จุดประสงค์การเรียนรู้

               1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริงได้อย่างถูกต้อง

               2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริงได้อย่างสมเหตุสมผล

               3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของลักษณะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสภาพสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริงได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

          1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง 11 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น