สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                การเมืองการปกครองของแต่ละรัฐย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยน ปฏิรูปไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเรียกร้องจากกลุ่มบุคคลในรัฐ เพื่อให้รัฐนั้น ๆ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

             ตัวชี้วัด

                   ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                   ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                   ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                   ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

                   ส 4.3 ม.3/4 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

             จุดประสงค์การเรียนรู้

                  1. จากเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองหลัง พ.ศ. 2475 ตามที่กำหนดสามารถอธิบายสาเหตุของแต่ละเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมประเด็นสำคัญ

                 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ทางการเมืองสมัยประชาธิปไตยแต่ละเหตุการณ์ตามที่กำหนดได้อย่างมีเหตุผล

                 3. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการแก้ไขสาเหตุของปัญหาทางการเมืองไทยได้อย่างเหมาะสม

                 4. จากเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองหลัง พ.ศ. 2475 ตามที่กำหนดนักเรียนสามารถสะท้อนความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์ที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

               สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย 4 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น