สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              การเมืองการปกครองของแต่ละรัฐย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยน ปฏิรูปไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเรียกร้องจากกลุ่มบุคคลในรัฐ เพื่อให้รัฐนั้น ๆ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

              ตัวชี้วัด

                   ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                   ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                   ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                   ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

                   ส 4.3 ม.3/4 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

           วัตถุประสงค์

                  1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้อย่างถูกต้อง

                  2. นักเรียนสามารถอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม ประเด็นสำคัญ

                  3. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กำหนดให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่ปรากฏในหลักฐานได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นระบบ

                  4. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กำหนดให้นักเรียนสามารถตีความข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นระบบ

                  5. นักเรียนสามารถสะท้อนความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของไทยได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

                 สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง การเปลี่่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475
เรื่อง การเปลี่่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475 27 พ.ย. 2562
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น