สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             การเมืองการปกครองของแต่ละรัฐย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยน ปฏิรูปไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเรียกร้องจากกลุ่มบุคคลในรัฐ เพื่อให้รัฐนั้น ๆ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

             ตัวชี้วัด

                    ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                    ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                    ส 4.3 ม.3/ วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                    ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

             วัตถุประสงค์

                   1. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทและหน้าที่ของหน่วยราชการส่วนกลางในเขตราชธานีสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2435 ได้อย่างถูกต้อง

                   2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมืองและส่วนท้องที่ได้อย่างถูกต้อง

                   3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมืองได้อย่างมีเหตุผล

                   4. นักเรียนสามารถระบุประเภทของการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมืองได้อย่างถูกต้อง

                   5. นักเรียนสามารถสะท้อนความสำคัญของการจัดการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2435 ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของไทยได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

              1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

              2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2535
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2535 13 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น