สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การเมืองการปกครองของแต่ละรัฐย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยน ปฏิรูปไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเรียกร้องจากกลุ่มบุคคลในรัฐ เพื่อให้รัฐนั้น ๆ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

              ตัวชี้วัด

                    ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                    ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                    ส 4.3 ม.3/1  วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                    ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

             จุดประสงค์การเรียนรู้

                   1. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงรัตนโกสินทร์                                  

                   2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

                   3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

การวัดผลและประเมินผล

               1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

               2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 6 พ.ย. 62 (มีใบงาน ภาพแผนที่ฯ ข้อความเกี่ยวกับสาเหตุการย้ายราชธานี และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น