สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การวาดภาพเป็นการแสดงออกสื่อความหมาย  ความรู้สึก และจินตนาการของผู้วาดภาพได้   การวาดภาพให้สวยงามนอกจากจะมีทักษะที่ดีแล้ว  ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ครบและมีคุณภาพและใช้ให้ถูกวิธี  ช่างสังเกต  ฝึกวาดภาพตามจินตนาการจนเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานใฝ่เรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 /ป.3/7  บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว  นักเรียนสามารถ

1. ทดสอบหลังเรียน

2. หลักและวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ

3. วาดภาพตามจินตนาการ

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- ตรวจผลงาน  

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง ทบทวนและทดสอบหลังเรียน 25 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา