สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการใช้งาน จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของเล่นและของใช้ส่วนตัวใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวตามลำดับขั้นตอน

2.บอกประโยชน์ของการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวหรือของเล่นได้

3.นักเรียนมีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในการทำงาน  

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

2.การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว
เรื่อง การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว วันที่ 6 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ