สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวาดภาพแสดงเรื่องราวของตัวละคร คือ การวาดภาพที่กำหนดกรอบของเหตุการณ์ สถานการณ์ บุคลิก และท่าทางของตัวละครแต่ละตัว เพื่อให้ผลงานสื่อความหมายหรือเล่าเรื่องไปในทิศทางที่ศิลปินต้องการ และผู้รับชมผลงานสามารถรับรู้เรื่องราวในภาพได้ตรงตามที่ศิลปินต้องการถ่ายทอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1. อธิบายเทคนิค วิธีการการวาดภาพแสดงเรื่องราวของตัวละคร 

ด้านทักษะ         1. ออกแบบและสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละคร                  

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตการตอบคำถาม

                   2. ประเมินใบงาน

                   3. สังเกตพฤติกรรม

2 เครื่องมือ

                   1. แบบประเมินการตอบคำถาม

                   2. แบบประเมินใบงาน

                   3. แบบสังเกตพฤติกรรม

3 เกณฑ์

                   1. ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่  6  คะแนนขึ้นไป

                   2. ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่  7  คะแนนขึ้นไป

   3. ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่  6  คะแนนขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
ชั่วโมง สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
เรื่อง สร้างสรรค์ภาพแสดงเรื่องราวของตัวละคร วันที่ 23 ธ.ค 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ