สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละครหมายถึง การวาดภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางบุคลิกภาพของหน้าตา รูปร่าง อุปนิสัย เพศและวัย ได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะที่ถูกกำหนดมาในเนื้อหาหรือเรื่องราวจากเรื่องเล่านั้นๆ ซึ่งบุคลิกลักษณะของตัวละครไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้าง สัดส่วน ขั้นตอนการร่างภาพจนถึงการลงน้ำหนักแสงเงา รวมทั้งแสดงออกตามจินตนาการของตนเอง  เกิดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์  สามารถนำไปใช้และพัฒนาต่อได้ในชีวิตประจำวัน  ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากผลงานของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้       1.  ระบุบอกลักษณะบุคลิกลักษณะอารมณ์ของตัวละคร

ด้านทักษะ         1. วาดภาพบุคลิกลักษณะแสดงอารมณ์ของตัวละคร                       

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

     3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
ชั่วโมง สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
เรื่อง วิธีการวาดภาพตัวละครในลักษณะแบบการ์ตูน วันที่ 16 ธ.ค 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ