สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศิลปวิจารณ์  คือ  การแสดงอออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไว้โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และอื่นๆ  ด้วยการติชมเพื่อให้ได้ข้อคิดนำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานทัศนศิลป์  เพื่อให้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงาน  และเป็นการฝึกวิธีดู  วิธีวิเคราะห์  คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1.  อธิบายความหมายและขั้นตอนวิธีการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์

ด้านทักษะ       1.  เข้าใจ วิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการประเมินและสามารถวิจารณ์งานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

    3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศิลปะการวิจารณ์
ชั่วโมง ศิลปะการวิจารณ์
เรื่อง การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ วันที่ 4 พ.ย 62
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ