สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจ ผู้ช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกจนมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายหลักและขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพตามสถานการณ์ที่กำหนด

ด้านทักษะและกระบวนการ

  ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพตามสถานการณ์ที่กำหนด               

ด้านคุณลักษณะ
  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

  2. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

  3. แสดงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงาน

  4. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ถาม-ตอบ

  1.2 สังเกตการปฏิบัติ

  1.3 แบบสังเกต

2. เครื่องมือ

  2.1 มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน(รูบริค)      

  2.2 แบบสังเกตการปฏิบัติ

3.เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข
ชั่วโมง อุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพ
เรื่อง อุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพ 3 มี.ค.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์