สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจ ผู้ช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกจนมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายหลักการช่วยฟื้นคืนชีพแนวทางวิธีปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ

ด้านทักษะและกระบวนการ

  ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นชีพ                     

ด้านคุณลักษณะ
  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

  2. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

  3. แสดงพฤติกรรมการมุ่งมั่นในการทำงาน

  4. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1.วิธีการ

  1.1 ถาม-ตอบ

  1.2 สังเกตการฝึกปฏิบัติ

  1.3 แบบสังเกต

2.เครื่องมือ

  2.1 มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน(รูบริค)

  2.2 แบบสังเกต

3.เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข
ชั่วโมง การช่วยฟื้นคืนชีพ
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ 25 ก.พ.63 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์