สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองส่งผลกระทบต่อครอบครัวสังคม และยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

ด้านทักษะและกระบวนการ

  วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

ด้านคุณลักษณะ
  1. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

  2. แสดงพฤติกรรมการใฝ่รู้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจการวิเคราะห์

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจคำตอบ

  2.2 แบบตรวจการวิเคราะห์

  2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข
ชั่วโมง การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
เรื่อง การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 18 ก.พ.63 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์