สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายสาเหตุปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ด้านทักษะและกระบวนการ

   วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ด้านคุณลักษณะ
  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

  2. แสดงพฤติกรรมการใฝ่รู้

  3. แสดงพฤติกรรมมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

  4. แสดงพฤติกรรมมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ                

  1.2 ตรวจการวิเคราะห์

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจคำตอบ           

  2.2 แบบตรวจการวิเคราะห์

  2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข
ชั่วโมง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง การทะเลาะวิวาท
เรื่อง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง การทะเลาะวิวาท 11 ก.พ.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์