สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  กำหนดแนวทางการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน

ด้านทักษะและกระบวนการ

  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน

ด้านคุณลักษณะ
  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

  2. แสดงพฤติกรรมการใฝ่รู้

  3. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1.วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจการวิเคราะห์

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจคำตอบ           

  2.2 แบบตรวจการวิเคราะห์

  2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข
ชั่วโมง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
เรื่อง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน 4 ก.พ.63 (มีภาพประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์