สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ด้านทักษะและกระบวนการ

  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ด้านคุณลักษณะ
  1. แสดงพฤติกรรมถึงการมีวินัย

  2. แสดงพฤติกรรมถึงการใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจการวิเคราะห์

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจผลงาน                      

  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข
ชั่วโมง พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ
เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ 28 ม.ค.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์