สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. อธิบายผลการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนอย่างมีเหตุผล

  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเราที่มีต่อสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายผลการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนอย่างมีเหตุผล

ด้านทักษะและกระบวนการ

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเราที่มีต่อสังคม

ด้านคุณลักษณะ
  1. แสดงพฤติกรรมถึงการมีวินัย           

  2. แสดงพฤติกรรมถึงการใฝ่เรียนรู้                 

  3. แสดงพฤติกรรมถึงการมุ่งมั่นในการทำงาน

  4. แสดงพฤติกรรมถึงการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจสอบผลคำตอบ

  1.2 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจผลงาน                      

  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
ชั่วโมง การนำเสนอผลการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเราที่ส่งผลต่อสังคม
เรื่อง การนำเสนอผลการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเราที่ส่งผลต่อสังคม 21 ม.ค.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์