สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. วิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกายเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน                                                           

  2. เปรียบเทียบผลการพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่ส่งผลต่อสุขภาพในทางที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  เปรียบเทียบผลการพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่ส่งผลต่อสุขภาพในทางที่ดีขึ้น

ด้านทักษะและกระบวนการ

  ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมถึงการใฝ่รู้                

  2. แสดงพฤติกรรมถึงการมีวินัย

  3..แสดงพฤติกรรมถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจผลงาน                             

  1.2 สังเกตการปฏิบัติ

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจผลงาน                       

  2.2 แบบสังเกตการปฏิบัติ

  2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

   ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
ชั่วโมง เสนอผลการพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
เรื่อง เสนอผลการพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 14 ม.ค.63
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์