สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายแนวทางป้องกันแก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

ด้านทักษะและกระบวนการ

  วิเคราะห์แนวทางป้องกันแก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการใฝ่รู้
  2. แสดงพฤติกรรมมีวินัย

  3. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจการอธิบาย

  1.2 ตรวจการวิเคราะห์

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจคำอธิบาย

  2.2 แบบสังเกตการวิเคราะห์

  2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

   ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
ชั่วโมง เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
เรื่อง เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 24 ธ.ค.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์