สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   นำเสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อการป่วยเป็นโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส่งผลถึงการเสียชีวิต

ด้านทักษะและกระบวนการ

  นำเสนอผลวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ

ด้านคุณลักษณะ
  1. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

  2. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจงานนำเสนอ

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบการประเมินคำตอบ

  2.2 แบบประเมินการนำเสนอ

  2.3 แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
ชั่วโมง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิต
เรื่อง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิต 17 ธ.ค.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์