สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วย และการตายของคนไทย

ด้านทักษะกระบวนการ

  วิเคราะห์โรคที่เป็นสาเหตุของการตายของคนไทย

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการใฝ่รู้

  2. พฤติกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจงานการวิเคราะห์

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจคำตอบ

  2.2 แบบตรวจงานวิเคราะห์

  2.3 แบบประเมินพฤติกรรม

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
ชั่วโมง แสวงหาข้อมูลการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
เรื่อง แสวงหาข้อมูลการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 3 ธ.ค.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์