สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายความสำคัญของข้อมูลปัญหาสุขภาพในชุมชน

  2. รวบรวมข้อมูลสุขภาพทุกช่วงวัยตามรูปแบบอย่างเหมาะสม

ด้านทักษะกระบวนการ

  ออกแบบเก็บข้อมูลปัญหาสุขภาพในชุมชนอย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมใฝ่รู้

  2. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะทำงานเป็นทีม

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจผลงานกลุ่ม

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
ชั่วโมง ปัญหาสุขภาพในชุมชน
เรื่อง ปัญหาสุขภาพในชุมชน 26 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์