สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  จัดทำแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่มีความเหมาะสมกับตนเอง วางแผนจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายกิจกรรมการออกกำลังกายการพักผ่อนที่เหมาะสมกับตัวเอง

ด้านทักษะกระบวนการ

  จัดทำแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่มีความเหมาะสมกับตนเอง

ด้านคุณลักษณะ

  1. เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ

  2. แสดงพฤติกรรมมีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจแผนพัฒนา

  1.3 สังเกตพฤติกรรมการนำแผนไปใช้

  1.4 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจคำตอบ

  2.2 แบบตรวจแผน

  2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการนำแผนไปใช้

  2.4 แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
ชั่วโมง วางแผนการออกกำลังกายพักผ่อนและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
เรื่อง วางแผนการออกกำลังกายพักผ่อนและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 19 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์