สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การนำผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและหารูปแบบที่มีความเหมาะสมของนักเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  ระบุรูปแบบของการออกกำลังกาย เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย และรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่มีความเหมาะสมกับตนเอง

ด้านทักษะและกระบวนการ

  ร่างแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่มีความเหมาะสมกับตนเอง

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมมีวินัย

  2.แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจแผนพัฒนา

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2.เครื่องมือ

  2.1 แบบตรวจคำตอบ

  2.2 แบบตรวจแผนพัฒนา

  2.3 แบบสังเกต

3.เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
ชั่วโมง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 12 พ.ย.62 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์