สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้การออกเสียงคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์จากบทอ่าน รวมถึง ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการ จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังสามารถเขียนบอกวิธีรับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตมีสุขภาพดีได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด    

1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม.2/4)

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ (ต 1.3 ม.2/3)

 จุดประสงค์ 

1. บอกความหมายของคำศัพท์จากบทอ่านได้อย่างถูกต้อง

2. อ่านบทความแล้วสามารถสรุปใจความสำคัญได้   

3. เขียนบอกวิธีรับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตมีสุขภาพดีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิเคราะห์ใบงาน

2. การเขียนบอกวิธีรับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตมีสุขภาพดีได้         

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Life and Current Issues
ชั่วโมง You Are What You Eat
เรื่อง You Are What You Eat 11 ก.พ. 63 (มีใบงาน ใบสื่อ และใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง