สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้การออกเสียงคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์จากบทอ่าน รวมถึง ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการ จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เรียนรู้รูปแบบประโยคเปรียบเทียบ ฝึกพูดสนทนา และ เขียนบรรยายแนวทางที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม.2/4)

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ (ต 1.3 ม.2/3)

จุดประสงค์ 

1. บอกความหมายคำศัพท์จากบทอ่านได้

2. เรียงลำดับเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้อง

          3. เขียนบอกวิธีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้  

การวัดผลและประเมินผล

1. วิเคราะห์ใบงาน

2. การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Life and Current Issues
ชั่วโมง Living Together
เรื่อง Living Together 3 ก.พ. 63 (มีใบงาน ใบสื่อและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง