สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตในชนบท ในเมือง รวมถึงปัญหาในปัจจุบัน ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตในชนบทและในเมือง แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เรียนรู้รูปแบบประโยคเปรียบเทียบ ฝึกพูดสนทนา และ เขียนบรรยายเกี่ยวกับวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด    

1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม.2/4)

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ (ต 1.3 ม.2/3)

จุดประสงค์ 

          1. อ่านบทความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในชนบท แล้วสามารถจับใจความสำคัญได้

          2. เขียนบอกข้อดีข้อเสียของการใช้ชีวิตในชนบท

การวัดผลและประเมินผล

1. วิเคราะห์คำถาม True or False

2. เขียนบอกข้อดีข้อเสียของการใช้ชีวิตในชนบท

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Life and Current Issues
ชั่วโมง Life in the Countryside
เรื่อง Life in the Countryside 28 ม.ค. 63 (มีใบความรู้ ใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง