สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คำบอกลักษณะ ฝึกทักษะการฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น ฝึกพูดสนทนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

2. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายตามสถานการณ์ (ต 1.2 ม.2/2)

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ (ต 1.3 ม.2/3)

จุดประสงค์ 

          1. บอกความหมายคำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง

          2. พูดสนทนาเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

พูดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Environments
ชั่วโมง Let’s save the environment
เรื่อง Let’s save the environment 27 ม.ค. 63 (มีใบงาน ใบสื่อ และคลิปเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง