สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คำบอกลักษณะ ฝึกทักษะการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น ฝึกการเขียนเชิญชวน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระหัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม (ต 1.3 ม.2/2)

3. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน (ต 4.1 ม.2/1)

4. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ (ต 4.2 ม.2/2)

จุดประสงค์ 

          1. อ่านข้อความเกี่ยวกับ Being green แล้วเลือกจับคู่กับภาพได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. อ่านข้อความแล้วจับคู่กับภาพ

2. เขียนวิธีปฏิบัติเพื่อเป็น a green person

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Environments
ชั่วโมง How green are you?
เรื่อง How green are you? 24 ม.ค. 63 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง