สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คำบอกลักษณะ ฝึกทักษะการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น ฝึกการเขียนเชิญชวน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

2. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายตามสถานการณ์ (ต 1.2 ม.2/2)

3. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน (ต 4.1 ม.2/1)

4. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ (ต 4.2 ม.2/2)

 จุดประสงค์ 

          1. อ่านเรื่อง Earth Hour แล้วจับใจความสำคัญได้

          2. เขียนแนะนำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ should / shouldn’t ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. อ่านบทอ่าน Earth Hour แล้วจับใจความสำคัญ

2. เขียนแนะนำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ should / shouldn’t

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Environments
ชั่วโมง Earth Hour
เรื่อง Earth Hour 21 ม.ค. 63 (มีใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง