สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คำบอกลักษณะ ฝึกทักษะการอ่านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระหัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยูในความสนใจของสังคม (ต 1.3 ม.2/2)

จุดประสงค์ 

          1. อ่านบทอ่านเกี่ยวกับ Climate Change แล้วระบุประโยคที่ถูกต้องได้

การวัดผลและประเมินผล

1. เลือกประโยคที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทอ่าน Climate Change

2. เขียนคำตอบที่ถูกต้องจากคำถาม What could be the effect of climate change?

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Environments
ชั่วโมง Climate Change
เรื่อง Climate Change 17 ม.ค. 63 (มีใบสื่อ ใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง