สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คำบอกลักษณะ ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

(ต 1.2 ม.2/4)

 จุดประสงค์ 

          1. บอกความหมายคำศัพท์ในเพลง Mother Earth ได้ถูกต้อง

          2. ระบุคำคล้องจองในเพลง Mother Earth ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. จัดกลุ่มประโยคเกี่ยวกับเพลง Mother Earth

2. หาคำคล้องจองในเพลง และ อ่านเพลงในรูปแบบโคลง

3. เขียนคำศัพท์จากคำ E-A-R-T-H

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Environments
ชั่วโมง Mother Earth
เรื่อง Mother Earth 14 ม.ค. 63 (มีใบสื่อและคลิปเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง