สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และสภาพอากาศ เรียนรู้รูปแบบประโยคสำหรับการเขียนเรื่องราวในอดีต และเขียนบันทึกประจำวันเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในวันหยุด เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ (ต 1.3 ม.2/3)

จุดประสงค์ 

          1. เขียน Diary เกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดใช้โครงสร้างประโยคได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. กิจกรรม Grouping Vocabulary

2. ใบงานที่ 30.2

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ221012 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Holidays
ชั่วโมง My Wonderful Time
เรื่อง My Wonderful Time 13 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง