สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การเรียนรู้รูปแบบประโยคสำหรับการเขียนเรื่องราวในอดีต เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ (ต 1.3 ม.2/3)

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการลำดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ต 2.2 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

          1. บอกประโยคคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ผ่านมาได้ถูกต้อง

          2. พูดสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ผ่านมาได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. กิจกรรม Taboo

2. ใบสื่อที่ 29.2 และ 29.3

3. ใบงานที่ 29.1

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ221012 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Holidays
ชั่วโมง I had a great time
เรื่อง I had a great time 10 ม.ค. 63 (มีใบงาน และ ใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง