สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้สำนวนเกี่ยวกับการจองพักในโรงแรม ฝึกทักษะการฟังและฝึกพูดสนทนาเกี่ยวกับการจองห้องพักในโรงแรม เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต 1.1 ม.2/2)

2. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

(ต 4.1 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

          1. บอกสำนวนประโยคในสถานการณ์การจองห้องพักในโรงแรมได้ถูกต้อง

          2. พูดสนทนาในสถานการณ์การจองห้องพักในโรงแรมได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 28.1 Booking a Room

2. ใบสื่อที่ 28.1 กิจกรรม Rearrange

3. ใบงานที่ 28.2 Hotel Reservation

4. กิจกรรม Role Play

     
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ221012 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Holidays
ชั่วโมง Hotel Reservation
เรื่อง Hotel Reservation 3 ม.ค. 63 (มีใบงาน ใบสื่อ และคลิปเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง