สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้รูปแบบประโยคสำหรับการเขียนวางแผนสิ่งที่จะทำในอนาคต การสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมวันหยุด เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ (ต 1.3 ม.2/3)

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการลำดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

(ต 2.2 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

          1. เขียนประโยค โดยใช้โครงสร้าง to be going to และ Present Continuous Tense for the Future ได้ถูกต้อง

          2. เขียนวางแผนการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวได้ถูกต้องเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. กิจกรรม First Letter / Last Letter

2. ใบสื่อที่ 27.1-27.2 กิจกรรม Find the Pairs

3. ตารางกิจกรรม

4. ใบงานที่ 27.2 My Holiday Plan

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ221012 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Holidays
ชั่วโมง My Long Holiday
เรื่อง My Long Holiday 27 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง