สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฝึกทักษะการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น การเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ใกล้ตัวและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ (ต 1.3 ม.2/3)

จุดประสงค์ 

          1. อ่านบทอ่านเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วระบุสถานที่ท่องเที่ยวได้เหมาะสมกับความต้องการของบุคคลและครอบครัว

          2. เขียนประโยคเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. กิจกรรม Jigsaw

2. ใบสื่อที่ 26.1-26.8

3. ใบงานที่ 26.1

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ221012 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Holidays
ชั่วโมง A wonderful trip
เรื่อง A wonderful trip 24 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง