สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟังเกี่ยวกับสภาพอากาศ แล้วจับใจความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต 1.1 ม.2/2)

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระหัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม (ต 1.3 ม.2/2)

 จุดประสงค์ 

          1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับการรายงานสภาพอากาศได้ถูกต้อง

          2. ฟังรายงานสภาพอากาศแล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

 

การวัดผลและประเมินผล

1. กิจกรรม Ping Pong Game

2. ใบสื่อที่ 25.1 กิจกรรม Grouping

3. ใบงานที่ 25.1 Weather Forecast

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ221012 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Holidays
ชั่วโมง Weather Today
เรื่อง Weather Today 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง