สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟังเกี่ยวกับการสนทนาในร้านอาหาร การถามและตอบเกี่ยวกับการสั่งอาหาร เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต 1.1 ม.2/2)

2. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

 จุดประสงค์ 

          1. สำนวนประโยคของสถานการณ์ในร้านอาหารได้ถูกต้อง

          2. ฟังบทสนทนาสถานกาณ์ในร้านอาหารแล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

 

การวัดผลและประเมินผล

1. กิจกรรม Ping Pong Game

2. ใบสื่อกิจกรรม Grouping

3. ใบงานที่ 22.1 True or False

4. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ221012 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Holidays
ชั่วโมง Fantastic Meal
เรื่อง Fantastic Meal 16 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง