สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง การสนทนาในร้านอาหาร การถามและตอบเกี่ยวกับการสั่งอาหาร เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต 1.1 ม.2/2)

2. ใช้ภาษาสื่อสารในสถาณการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

(ต 4.1 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

          1. ระบุคำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มตามรูปภาพที่กำหนดได้ถูกต้อง

          2. อ่านออกเสียงคำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานกิจกรรม Matching Food and Drinks

2. กิจกรรม Slap the Board

3. กิจกรรม Ordering and Serving Food

4. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ221012 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Holidays
ชั่วโมง Tasty Food
เรื่อง Tasty Food 13 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง