สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี ของเจ้าของภาษาและของไทย ฝึกการอ่านออก เสียงคำศัพท์ที่ถูกต้อง ฝึกการใช้ภาษาท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสม ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล วันสำคัญ ทั้งของเจ้าของภาษาและของไทย แล้ว ตอบคำถาม สรุปใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน เปรียบเทียบอธิบายความเหมือนความต่างระหว่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม.2/2)

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย (ต 2.2 ม.2/2)

จุดประสงค์ 

             1. อ่านความคิดเห็นของชาวต่างชาติเกี่ยวกับวันสงกรานต์แล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

             2. เขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับวันสงกรานต์ได้

การวัดผลและประเมินผล

-ใบงานที่ 20.1

-ใบงานที่ 20.2

-แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Cultures and Festivals
ชั่วโมง Songkran Festival
เรื่อง Songkran Festival 9 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบสื่อ เฉลยใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง