สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ และแสดงความคิดเห็น เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของบุคคลโดยใช้รูปแบบโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง ฝึกพูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างและบุคลิกลักษณะของบุคคล เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริง และสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.2 ม.2/4) พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

1. บอกคำศัพท์ที่ใช้ในการเขียน My profile ได้

2. อ่าน profile แล้วสรุปใจความสำคัญได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 10.1-10.2

- แบบประเมินการเขียน

-แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People Identification
ชั่วโมง My Profile
เรื่อง My Profile 18 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้และเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง